**در صورت رزرو ثبت شماره تماس مسافر جهت اعلام هرگونه تغييرات الزامي ميباشد**سایر اعلانات